Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

34 sesja Rady Gminy - 20.11.2013

Uchwała Nr XXXIV/196/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

750 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/197/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

96 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/198/13 w sprawie opłaty targowej.

97 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/199/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

89 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/200/13 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

181 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/201/13 w sprawie uchwalenia współpracy Gminy Rymań z organizacjami prorządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

320 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/202/13 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rymań.

123 KBPobierz