Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

28 sesja Rady Gminy - 21.12.2012

Uchwała Nr XXVIII/142/12 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.

44 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/143/12 w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

37 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/144/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

178 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/145/12 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok

66 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/146/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań

303 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/147/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

182 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/148/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

160 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/149/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

405 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/150/12 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Dębicy na okres powyżej 3 lat.

32 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/151/12 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Dębicy na okres 29 lat.

35 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/152/12 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego.

29 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/153/12 w sprawie zbycia w drodze przetargu lokali użytkowych położonych w Rymaniu przy ul. Koszalińskiej 30.

30 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/154/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech lat nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Rymań.

31 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/155/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rymań porozumienia międzygminnego w celu wspólnego wykonywania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

30 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/156/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2013

867 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/157/12 w spawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2013 – 2021.

1.0 MBPobierz

Załącznik Nr 3 do uchwały uchwała Nr XXVIII/157/12

1.3 MBPobierz