Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

ZARZĄDZENIA WÓJTA W 2013 ROKU

Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.

710 KBPobierz

Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok

2.7 MBPobierz

Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pomocy i akcesoriów dydaktycznych, urządzeń komputerowych i elektronicznych, specjalistycznych programów komputerowych oraz materiałów do zajęć dydaktycznych w ramach realizacji Projektu pn.: AKTYWNOŚĆ ROZWIJA”.

135 KBPobierz

Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy.

64 KBPobierz

Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok

2.5 MBPobierz

Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie: konsultacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

24 KBPobierz

Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Rymań na 2014 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2021.

619 KBPobierz

Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

201 KBPobierz

Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.

1.6 MBPobierz

Zarządzenie Nr 28/2013 w sprawie udzielenia pożyczki dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Szczepana w Rymaniu na remont i konserwację kościoła filialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Dębicy.

117 KBPobierz

Zarządzenie Nr 27/2013 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu kosztów podróży dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

31 KBPobierz

Zarządzenie Nr 26/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

30 KBPobierz

Zarządzenie Nr 25/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

30 KBPobierz

Zarządzenie Nr 24/2013 w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

68 KBPobierz

Zarządzenie Nr 23/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.

579 KBPobierz

Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „KONKURS – UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2013”.

83 KBPobierz

Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rymań w roku szkolnym 2013/1014”.

106 KBPobierz

Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie powołania komisji mieszkaniowej.

63 KBPobierz

Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę paliwa do środków transportowych urzędy Gminy Rymań.

100 KBPobierz

Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

52 KBPobierz

Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.

1.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej gminy Rymań.

74 KBPobierz

Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizacja i przeprowadzenie wycieczek krajoznawczo - turystycznych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu w ramach realizacji projektu pn.: AKTYWNOŚĆ ROZWIJA.

118 KBPobierz

Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : "Odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i odpadów segregowanych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rymań".

128 KBPobierz

Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.

1.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rymań.

62 KBPobierz

Zarządzenie Nr 08/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.

648 KBPobierz

Zarządzenie Nr 07/2013 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013r., zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Rymań jest organem prowadzącym.

371 KBPobierz

Zarządzenie Nr 06/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rymań.

129 KBPobierz

Zarządzenie Nr 05/2013 w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych, urządzeń komputerowych i elektronicznych, specjalistycznych programów komputerowych oraz materiałów biurowych w ramach realizacji Projektu pn.: AKTYWNOŚĆ ROZWIJA - realizowanego przez Gminę Rymań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

189 KBPobierz

Zarządzenie Nr 04/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Rymań z dnia 26.03.2009 r.

183 KBPobierz

Zarządzenie Nr 03/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonywanie usług edukacyjnych polegających na organizacji obozów językowych w ramach realizacji projektu pn.: AKTYWNOŚĆ ROZWIJA realizowanego przez Gminę Rymań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

173 KBPobierz

Zarządzenie Nr 01/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu "AKTYWNOŚĆ ROZWIJA".

117 KBPobierz