Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

26 sesja Rady Gminy - 29.11.2012

Uchwała Nr XXVI/132/12 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

715 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/133/12 w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

171 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/134/12 w sprawie: podziału Gminy Rymań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

169 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/135/12 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w Dębicy

158 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/136/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016

160 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/137/12 w sprawie: zmain w palnie dochodów, wydatków i przychodów budżetu na 2012 r.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/138/12 w sprawie: zaminy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2012-2021

1.2 MBPobierzPodgląd pliku