Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

26 sesja Rady Gminy - 29.11.2012

Uchwała Nr XXVI/132/12 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

715 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/133/12 w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

171 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/134/12 w sprawie: podziału Gminy Rymań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

169 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/135/12 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w Dębicy

158 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/136/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016

160 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/137/12 w sprawie: zmain w palnie dochodów, wydatków i przychodów budżetu na 2012 r.

1.3 MBPobierz

Uchwała Nr XXVI/138/12 w sprawie: zaminy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2012-2021

1.2 MBPobierz