Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Zbiór aktów prawa miejscowego Gminy Rymań kadencja 2010-2014

Zbiór aktów prawa miejscowego Gminy Rymań kadencja 2010-2014

99 KBPobierz

Akty

01. Uchwała Nr III/13/10 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2011.

43 KBPobierz

01. Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/13/10 - dochody budżetu.

0.9 MBPobierz

01. Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/13/10 - wydatki w 2011 r.

2.0 MBPobierz

01. Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/13/10 - przychody i rozchody.

64 KBPobierz

01. Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/13/10 - zadania zlecone.

53 KBPobierz

01. Załącznik nr 5 do uchwały Nr III/13/10 - zdania wykonane na podstawie porozumień.

56 KBPobierz

01. Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/13/10 - dotacje podmiotowe

37 KBPobierz

01. Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/13/10 - zadania inwestycje.

290 KBPobierz

02. Uchwała Nr IV/16/11 uchylająca uchwałę w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości.

31 KBPobierz

03. Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

114 KBPobierz

04. Uchwała Nr V/30/11 w sprawie: ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie usuwania odpadów komunalnych.

24 KBPobierz

05. Uchwała Nr X/58/11 w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

26 KBPobierz

06. Uchwała Nr X/59/11 w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Gorawinie.

38 KBPobierz

07. Uchwała Nr XI/64/11 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rymań, udostępnionych dla operatorów o przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

494 KBPobierz

08. Uchwała Nr XI/65/11 w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rymań.

488 KBPobierz

09. Uchwała Nr XI/66/11 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

490 KBPobierz

10. Uchwała Nr XI/67/11 w sprawie: opłaty targowej.

492 KBPobierz

11. Uchwała Nr XI/68/11 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

492 KBPobierz

11. Załączniki do uchwały Nr XI/68/11

83 KBPobierz

12. Uchwała Nr XI/69/11 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

489 KBPobierz

13. Uchwała Nr XIV/78/11 uchylająca uchwały Rady Gminy Rymań.

65 KBPobierz

14. Uchwała Nr XIV/79/11 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

496 KBPobierz

14. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/79/11 - (IN–1)

113 KBPobierz

14. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/79/11 - (DN–1)

87 KBPobierz

14. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/79/11 - (IR–1)

86 KBPobierz

14. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/79/11 - (DR–1)

97 KBPobierz

14. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIV/79/11 - (IL-1)

79 KBPobierz

14. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIV/79/11 - (DL-1)

96 KBPobierz

15. Uchwała Nr XIV/80/11 w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na 2011rok.

207 KBPobierz

16. Uchwała Nr XVI/90/12 w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

68 KBPobierz

17. Uchwała Nr XVII/92/12 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań.

175 KBPobierz

18. Uchwała Nr XVIII/98/12 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XVII/92/12 z dnia 09 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań.

68 KBPobierz

19. Uchwała Nr XIX/109/12 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

235 KBPobierz

20. Uchwała Nr XXIII/121/12 w sprawie w sprawie podziału Gminy Rymań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

264 KBPobierz

21. Uchwała Nr XXV/127/12 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

163 KBPobierz

22. Uchwała Nr XXV/128/12 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

156 KBPobierz

23. Uchwała Nr XXV/129/12 w sprawie: opłaty targowej.

165 KBPobierz

24. Uchwała Nr XXV/130/12 w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016.

296 KBPobierz

25. Uchwała Nr XXVI/132/12 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

715 KBPobierz

26. Uchwała Nr XXVI/134/12 w sprawie: podziału Gminy Rymań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

169 KBPobierz

27. Uchwała Nr XXVI/136/12 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016.

160 KBPobierz

28. Uchwała Nr XXVIII/144/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

178 KBPobierz

29. Uchwała Nr XXVIII/146/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

303 KBPobierz

30. Uchwała Nr XXVIII/147/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

182 KBPobierz

31. Uchwała Nr XXVIII/148/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

160 KBPobierz

32. Uchwała Nr XXVIII/149/12 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

405 KBPobierz

33. Uchwała Nr XXVIII/156/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2013

867 KBPobierz

34. Uchwała Nr XXIX/158/13 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

98 KBPobierz

35. Uchwała Nr XXX/162/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań.

209 KBPobierz

36. Uchwała Nr XXX/163/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

256 KBPobierz