Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

4. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.:Dz.U.2012.1356 z póź. zm.).

 

2. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zezwolenie.


3. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć  - druk do pobrania.

2) Dowód wpłaty.

 

4.OPŁATY:

1) Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu, przed wydaniem zezwolenia, wnoszą na rachunek gminy opłatę w wysokości:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

2) Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła :

  • 37.500,- zł. dla napojów do 4,5 % zawartości alkoholu, oraz piwa wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77.000,- zł dla napojów  alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi  w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.  

Podstawą do obliczenia wysokości opłaty jest pisemne oświadczenie przedsiębiorcy (druk do pobrania) o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży składane do dnia 31 stycznia. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.

 Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem jednorazowo w terminie do 31 stycznia  lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.


5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 Sekretariat Urzędu Gminy.

 

6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Do 30 dni.


7. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko pracy d/s obsługi Rady Gminy oraz działalności gospodarczej , pok. 24,  tel. 94 35 34 826

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rymań w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rymań w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

9. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Z wnioskiem w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych może się ubiegać przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizacji przyjęć /catering/.

2) Zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć wydawane są na okres do dwóch lat.

3) Do końca stycznia każdego roku, przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i wniesienia opłaty na rok bieżący – druk oświadczenia

UWAGA! Brak złożenia oświadczenia lub nie uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powoduje wygaszenie zezwolenia.

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć

48 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

37 KBPobierzPodgląd pliku