Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Koronawirus - informacje

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

3. Zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych napojów alkoholowych.

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn.zm.).

 

2. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zezwolenie.

3. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek o wydanie zezwolenia  na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych napojów alkoholowych - druk do pobrania.

2) Protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy wg cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych.

 

4. OPŁATY:

1)    1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

2)    1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).

3)    2,7% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy.

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 Sekretariat Urzędu Gminy.

 

6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Do 30 dni.

7. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko pracy d/s obsługi Rady Gminy oraz działalności gospodarczej , pok. 24, tel. 94 35 34 826

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rymań w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

UWAGI:

1. Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:
a. likwidacja punktu sprzedaży,
b. upływ terminu ważności zezwolenia,
c. zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
d. zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
e. niezłożenie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.

2. Termin określony w zezwoleniu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

3. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

68 KBPobierzPodgląd pliku