Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Koronawirus - informacje

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

2. Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn.zm.)

2) Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/202/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rymań.

2. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zezwolenie.


3. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego  - druk do pobrania.

2)  Dowód wpłaty.

 

4. OPŁATY:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

  • 43,75 zł - dotyczy napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 43,75 zł - dotyczy napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 175,00 zł - dotyczy napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

 

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 Sekretariat Urzędu Gminy.

 

6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Do 30 dni.

7. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko pracy d/s obsługi Rady Gminy oraz działalności gospodarczej , pok. 24,  tel. 94 35 34 826

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rymań w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rymań w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

9. INFORMACJE DODATKOWE:

1) O zezwolenie mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

2) Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

Załączniki

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

49 KBPobierzPodgląd pliku